Jste zde: unipetroldoprava.cz > CZ/  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Velikost textu:  A AA
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Základní ustanovení
 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost ORLEN UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., se sídlem 436 70 Litvínov, Litvínov - Růžodol 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24274, IČO: 64049701 (dále jen „UNIDO“ nebo „Správce“). Společnost UNIDO je součástí skupiny ORLEN UNIPETROL Group.

 

UNIDO klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy.  

 

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností UNIDO byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +420 225 001 435 nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 14000 Praha 4.

 

Společnost UNIDO si váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

 

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

 

1. Realizace a plnění smluvního vztahu

 

Společnost UNIDO je jedním z hlavních železničních dopravců v České republice. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především partnera (zákazník, dodavatel, odběratel) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby. 

 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, zajištění dopravy, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a společností UNIDO a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a UNIDO na poskytování sjednaných služeb.

 
 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje UNIDO tyto údaje:

 

Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, rok narození, případně RČ, číslo dokladu (OP nebo pasu), číslo řidičského průkazu, pracovní pozice)

 

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo)

 

Číslo bankovního účtu

 

Provozní záznamy (zápisy ze schůzek, pokyny apod.)

 

Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě

 

Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a UNIDO

 
 

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

 

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 
 

3. Komunikace s tazateli

 

V případě, že kontaktujete společnost UNIDO prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje UNIDO tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a UNIDO

 

 

4. Nábor zaměstnanců

 

Pokud se chcete stát členem týmu společnosti UNIDO a zašlete nám Váš životopis prostřednictvím odpovědního formuláře, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.

 
 

5. Zasílání nabídek obdobných pracovních pozic

 
Pokud jste udělil/a společnosti UNIDO souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo v rámci skupiny ORLEN UNIPETROL, budou Vaše osobní údaje zpracovávány k zasílání nabídek obdobných pracovních pozic. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR neboli Váš dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.
 

 

 

6. Zasílání obchodních sdělení

 

Naše klienty ve zdravé periodicitě kontaktujeme s nabídkou dalších služeb nebo s pozvánkou na některou z našich akcí, případně s aktuálními novinkami v oboru. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte a my Vám vyhovíme.

 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje UNIDO tyto údaje:

 

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 

7. Plnění pracovně-právního vztahu

 
Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.
 

 

 

III. Doba uchování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost UNIDO povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělil/a souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

 

Správce uchovává osobní údaje:

    
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 •  
 • po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu;
 •  
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 •  
 • do odvolání souhlasu subjektem údajů u zpracování osobních údajů založeného na základě souhlasu subjektu údajů, maximálně však po dobu 2 let od udělení souhlasu;
 •  
 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici.
 •  
 
Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje zlikviduje.
 
 

IV. Předávání osobních údajů

 

Ve společnosti UNIDO jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

 

Seznam kategorií příjemců osobních údajů:

   
 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 •  
 • Pojišťovny;
 •  
 • Holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
 •  
 • Společnost zajišťující ostrahu objektů, HR procesy, IT služby;
 •  
 • Externí auditoři.
 •  
 

Za určitých podmínek je společnost UNIDO pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Společnost UNIDO, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

 
UNIDO nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.
 

 

 

V. Vaše práva

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost UNIDO oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

 

2. Právo na opravu

 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 

3. Právo na výmaz

 

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

 

4. Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na omezení zpracování pokud:

 

- osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;

 

- zpracování je nezákonné;

 

- osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;

 

-  podal/a jste námitku proti zpracování.

 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

 

5. Právo podat námitku

 

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

6. Právo na přenositelnost údajů

 

V případě, že chcete, aby společnost UNIDO Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, UNIDO nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

 

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených níže.

 

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

 

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

   

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

 

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 


Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 14000 Praha 4. UNIDO si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.¨

 
 

VI. Sociální sítě

 

UNIDO nevyužívá žádné elektronické sociální sítě.¨

 
 

VII. Soubory cookies¨

Co jsou cookies?
 

Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě internetových stránek automaticky shromažďovat údaje.

 

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.¨

 
 

K jakému účelu slouží?

 

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:

 
 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.¨
 

Musím udělit souhlas s cookies?

 

UNIDO cookies používá v případě, že navštívíte internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.

 

Internetové stránky UNIDO používají dvě kategorie souborů cookies:

 
 • soubory cookies vyžadované k činnosti internetových stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.
 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení internetových stránek.
 

 

 

Využívá UNIDO i cookies třetích stran?

 

Tyto Internetové stránky využívají vlastní cookies a těmi jsou:

 

Vydavatel / Název

Typ a funkce

Trvanlivost

Orlenpl_font_size

Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce

relace

 

 

 

Dále využíváme i cookies třetích stran, kteréslouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie. Těmito jsou:

 

Vydavatel / Název

Typ a funkce

Trvanlivost

Google Analytics
(cookie třetí strany)

_ga, _gat, _gat_ a různé varianty

Tracking, Konverzní
Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.

0 až 24 měsíců

CookiePolicyAccepted

Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies

relace

Orlenpl_font_size

Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce

relace

CookiePolicyAccepted

Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies

relace

AcceptBondsInformation

Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval zprávu o cookies, která byla zobrazena v horní části stránky

relace

RedirectToMobile

Soubor, který zodpovídá za přesměrování na mobilní verzi stránky

relace

WBPRestrictedContentToken

Soubor, který zodpovídá za zobrazení skrytého obsahu stránky

relace

__utma

Soubor, který zodpovídá za statistická data

relace

__utmb

Soubor, který zodpovídá za statistická data

relace

__utmc

Soubor, který zodpovídá za statistická data

relace

__utmt

Soubor, který zodpovídá za statistická data

relace

__utmz

Soubor, který zodpovídá za statistická data

relace

 

 

 

Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 

Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

 

Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě internetových stránek.

 

Mohu cookies odmítnout?

 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale společnosti UNIDO nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:             

 

 

 
 

 

 

Tyto zásady byly aktualizovány dne 1. 12. 2019.​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL